13 வது மதுரை புத்தகத் திருவிழா – தமுக்கம் – 31.08.2018

poster for Madurai book fair 2018