பேசும் புத்தகம் | அ.கரீம் சிறுகதைகள் *சிதார் மரங்களில் இலைகள் பூப்பதில்லை* | சி.பேரின்பராஜன் (Ss 138)

சிறுகதையின் பெயர்: சிதார் மரங்களில் இலைகள் பூப்பதில்லை

புத்தகம் : அ.கரீம் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : அ.கரீம்

வாசித்தவர்: சி.பேரின்பராஜன் (Ss 138)

 

[poll id=”66″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.