”பொறுப்பும் பொதுநலனும்” An Inspirational speech by Mr. Gunasekaran – News 18 | Bharathi Puthakalayam