”பொறுப்பும் பொதுநலனும்” An Inspirational speech by Mr. Gunasekaran – News 18 | Bharathi Puthakalayam

https://www.youtube.com/watch?v=cfeuQz7JfXM