பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை *’அகல்யை ‘* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மிசிறுகதையின் பெயர்: ‘அகல்யை’

புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன்

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.