006 | நாத்திகன் மனைவி | சிறுகதை | ஆயிஷா இரா நடராஜன் | இயல் ஆனந்தி