014 | சுசி முதல் சுசி வரை | ஆயிஷா நடராஜன் | சிறுகதை | இயல் செல்வராஜ்இயல் குரல் கொடைபாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து தன்னார்வலர்கள் முயற்சியில் ஒலி புத்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ள சிறுகதை.
சிறுகதை: சுசி முதல் சுசி வரை
ஆசிரியர்: ஆயிஷா நடராசன் 
வாசித்தவர்: செல்வராஜ்