பேசும் புத்தகம் | பாரதி கிருஷ்ணகுமாரின் சிறுகதை *’கோடி’* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மிசிறுகதையின் பெயர்: ‘கோடி’

புத்தகம் : 2011 விகடனில் வெளியானது. 42வது இலக்கிய சிந்தனை தொகுதியில் சிறந்த சிறுகதை என தோழர் வெண்ணிலாவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது

ஆசிரியர் : பாரதி கிருஷ்ணகுமார்

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.