சங்க இலக்கியம் மூலமும் எளிய உரையும், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் எளிய உரையும் ரூ.2500 மட்டுமே!

தமிழின் தனித்தன்மையை உலகிற்கு எடுத்துரைக்கும் சங்க இலக்கியம்! கோவிலூர் மடாலயப் பதிப்பு! வர்த்தமானன் பதிப்பக வெளியீடு!! தமிழர் இல்லந்தோறும் சங்க இலக்கியம் ஒவ்வொரு தமிழரின் இல்லந்தோறும் இன்னும்…

Read More