இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 8 – சுகந்தி நாடார்

இணைய வகுப்பறைக்கான இன்னும் சில சிறு குறிப்புக்களும், நாட்காட்டி அடிப்படைத் தொழில்நுட்பமும் நாம் இதுவரை இணைய வகுப்பு என்பது, மாணவர்களை முன்னிலைப் படுத்தி நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வகுப்பில் நடக்கும் விரிவுரைகளை மாணவர்களுக்கு வீட்டுப் பாடமாகக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் பார்த்தோம். வாழ்க்கைக் கல்வியை வகுப்பறையில் கொண்டு வரும் போது, மாணவர்களின் தேர்வின் முக்கியத்துவம் இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடும் என்றும் பார்த்தோம். இப்படிச்சின்னசின்ன சிக்கல்களைக் கொண்ட இணைய வகுப்பறைக்கு மாதிரியாக இன்று ஒரு மொழிப்பாடத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். இந்தப் … Continue reading இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 8 – சுகந்தி நாடார்