இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 9 – சுகந்தி நாடார்

குழுக்களை உருவாக்குதல் சென்ற சில வாரங்களில், நாம் ஒரு அடிப்படை அட்டவணையை மதிப்பெண்களுடன் தயாரித்து, மாணவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றபடி கேள்விகளையும் நழுவல் காட்சிகளாக எவ்வாறு தயாரிக்கலாம் என்று பார்த்திருந்தோம். இனி மாணவர்களை ஒரு குழுக்களாக எவ்வாறு நாம் பிரிக்கலாம் … Continue reading இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 9 – சுகந்தி நாடார்