பேசும் புத்தகம் | நாட்டுப்புறக் கதை களஞ்சியம் *அரசன் நீதி அறம் கதைகள்* | வாசித்தவர்: சங்கரி காசிராஜன்

சிறுகதையின் பெயர்: அரசன் நீதி அறம் கதைகள்

புத்தகம் : நாட்டுப்புறக் கதை களஞ்சியம்

ஆசிரியர் : கி. ராஜநாராயணன்

வாசித்தவர்: சங்கரி காசிராஜன்  (Ss123)

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.