இலக்கியக்களம் (நிகழ்வு – 37): கமலாலயன், எழுத்தாளர், சிறப்புரை