பேசும் புத்தகம் | ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் *இரண்டு குழந்தைகள்* | வாசித்தவர்: சுவாமிநாதன் (Ss 157)

சிறுகதையின் பெயர்: இரண்டு குழந்தைகள்

புத்தகம் : ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : ஜெயகாந்தன்

வாசித்தவர்: சுவாமிநாதன் (Ss 157)

 

[poll id=”74″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.