பேசும் புத்தகம் | கா.சி.தமிழ்க்குமரன் சிறுகதைகள் *கித்தாப்பு* | வாசித்தவர்: சாந்தி சரவணன் (Ss 44/2)

சிறுகதையின் பெயர்: கித்தாப்பு

புத்தகம் : கா.சி.தமிழ்க்குமரன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : கா.சி.தமிழ்க்குமரன்

வாசித்தவர்: சாந்தி சரவணன் (Ss 44/2)

 

[poll id=”86″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.