கதை சொல்லும் கலை | ச. முருகபூபதி | ரூ : 10 பக் : 24

kadhai sollum kalai
kadhai sollum kalai

கதை சொல்வதும், கேட்பதுவும் மிகத் தொன்மையான ஒரு செயற்பாடு. இது எந்த வயதினருக்கும் பிடித்தமான ஒரு செயல்.  குழந்தைகளுக்கு இக்கலையின் பயனை, வெவ்வேறு விதமாக விவரிக்கிறார் ச.முருகபூபதி.