பேசும் புத்தகம் | கமலாலயன் சிறுகதைகள் *ஓய்ந்தவர்கள்* | வாசித்தவர்: ச. ருக்சானா ஜமீல் (Ss 154)

சிறுகதையின் பெயர்: ஓய்ந்தவர்கள்

புத்தகம் : கமலாலயன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : கமலாலயன்

வாசித்தவர்: ச. ருக்சானா ஜமீல் (Ss 154)

 

[poll id=”78″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.