கவிதை : மகிழ்ச்சியின் பிரலாபம்.. - ஜலீலா முஸம்மில் kavithai : magizhchiin pralaabam- jaleelaa musammil
கவிதை : மகிழ்ச்சியின் பிரலாபம்.. - ஜலீலா முஸம்மில் kavithai : magizhchiin pralaabam- jaleelaa musammil
நேச உள்ளங்களின்
சந்திப்புகள்
நேற்றோ
இன்றோ
நாளையோ
நிகழ்தல் கூடும்
அக்காத்திருப்புகளின்
நொடிமுட்கள்
வானளாவ முட்டி
நட்சத்திரங்களைத் தரைக்குத்
தட்டி விடும்
வளைந்து வளைந்து
வானவில் வட்டங்களை
வரைந்து தள்ளும்
பின்னும்
பெரும்படையில்
அமைதிக் கோஷமிடும்
ஆன்மாவிலுதித்த
அன்பின்
பட்டாம்பூச்சிகள்
வானம் தொட அசையத்தொடங்கி விடும்..
மகிழ்ச்சியின் பிரலாபமன்றி
இனி வேறென்ன
கூறல் வேண்டியிருக்கிறது?
Dr ஜலீலா முஸம்மில்
ஏறாவூர்
இலங்கை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *