பேசும் புத்தகம் | கி. ராஜநாராயணன் சிறுகதைகள் *கனிச்ச மரம்* | வாசித்தவர்: தி.ராஜராஜன் (Ss 162)

சிறுகதையின் பெயர்: கனிச்ச மரம்

புத்தகம் : கி. ராஜநாராயணன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : கி. ராஜநாராயணன்

வாசித்தவர்: தி.ராஜராஜன் (Ss 162)

 

[poll id=”88″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.