“Leo Book Distributors” பதிப்பகத்தின் புத்தக விலைப்பட்டியல்சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்று வரும் பொங்கல் சிறப்பு புத்தக திருவிழாவில் பங்கெடுத்துள்ள *Leo Book Distributors பதிப்பகத்தின் புத்தக விலைப்பட்டியல் *  விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Sl.No. Book TitleAuthor Price
Dictionaries
1தமிழ் - அகராதிA K MOORTHY220
2தமிழ் - தமிழ் - ஆங்கில அகராதிA K MOORTHY160
3Computer Dictionary (கணிணி அகராதி)SIVAPRAKASAM150
4Dictionary of Maths (கணிணி அகராதி)A K MOORTHY120
5Tiny DictionaryA K MOORTHY60
6A Dictionary of AbbreviationsGugaramanan45
Books for Students
1English GrammarSHANTHI RAMALINGAM100
2Basic English GrammarMALAR RAJAN60
3Mind Mapping GrammarHEMA L RAVOORI60
4Foreign phrases with usage and GrammarNARAYANA SUBRAMANIAN40
5Tips for English GrammarMALAR RAJAN30
6 Useful Tips in EnglishSANTHI RAMALINGAM90
71001 Common Errors in EnglishSANTHI RAMALINGAM50
8HomophonesMALAR RAJAN35
9Essence of Word PowerHEMA L RAVOORI60
10Memory PowerSHANTHI RAMALINGAM50
11Tenses of a VerbMALAR RAJAN60
12SynonymsMALAR RAJAN35
13AntonymsMALAR RAJAN35
14Synonyms & AntonymsMALAR RAJAN100
15Idioms & PhrasesSANTHI RAMALINGAM50
16Proverbs and ExplanationsSANTHI RAMALINGAM50
17Proverbs - BigSANTHI RAMALINGAM85
18Proverbs - SmallM. DEEPAK25
193001 ProverbsMALAR RAJAN45
20World Famous QuotationsMALAR RAJAN100
21Letter WritingMALAR RAJAN85
22College Essays on Current IssuesANSU LOUIS150
23Essays and paragraphsMALAR RAJAN100
24Complete Collection of EssaysSANTHI RAMALINGAM90
25Selected School EssaysKUMARAN70
26Unique Book of School EssaysKUMARAN60
2750 Essays on current topicsHEMA L RAVOORI50
28Objective G.K.MALAR RAJAN60
29General KnowledgeMALAR RAJAN40
30Genenral Knowledge Quiz100
31Logaritham TablesUSHA RAMACHANDRAN25
32Logaritham Tables - TamilUSHA RAMACHANDRAN25
33Mathematical & Scientific FormulaeUSHA RAMACHANDRAN50
34Famous ScientistsMALAR RAJAN50
35Great Indian LeadersSHANTHI RAMALINGAM65
36Religious LeadersSHANTHI RAMALINGAM45
Baby Names
1Baby names - with meanings (Record book)VENNILA RAJASEKAR80
2Name for Babies (with Numerology)VENNILA RAJASEKAR75
3Modern Names for GirlsVENNILA RAJASEKAR45
4Modern Names for boysVENNILA RAJASEKAR55
Stories for Children
1Panchathandra Book- ISUNDARA BABU40
2Panchathandra Book- IISUNDARA BABU40
3Mulla StoriesSUNDARA BABU50
4Tenaliraman StoriesSUNDARA BABU50
5Paramartha Guru and his DisciplesMALAR RAJAN50
6The Arabian NightsMALAR RAJAN50
7Aesop’s FablesMALAR RAJAN50
8Ramayana For ChildrenRADHIKA RAVISHANKER45
9Mahabaratha Stories for ChildrenRADHIKA RAVISHANKER45
10Story of BuddhaMALAR RAJAN30
11Vikram BetalMALAR RAJAN45
12Moral stories for children45
13Oliver TwistNARAYANA SUBRAMANIAN40
14Julius CeasarNARAYANA SUBRAMANIAN55
15Pride & PrejudiceNARAYANA SUBRAMANIAN55
Biography Series
1Mahatma Gandhi20
2Jawaharlal Nehru20
3Rajaji20
4Bharathiyar20
5Nethaji Subash Chandra Bose20
6Sardar Vallabhai Patel20
7Dr. Radhakrishnan20
8Swami Vivekanandar20
9Kamarajar20
10Dr. A.P.J. Abdul Kalam20
11Janci Rani20
12Indra Gandhi20
13Mother Teresa20
ஆன்மீக நூல்கள்
1அம்மன் ஸ்தலங்கள்நாகை எம்.பி. அழகியநாதன்45
2சிவஸ்தலங்கள்நாகை எம்.பி. அழகியநாதன்50
3புகழ்பெற்ற முருகன் ஸ்தலங்கள்பி.ரா. அழகன் பி.அ45
4கந்தர் அலங்காரம்அருட்கவி கு. இராமு75
5ஷீரடி பாபா செய்த அற்புதங்கள்சி.எஸ். தேவநாதன்100
6பகவத் கீதைஆர்.கே. கோவிந்தாச்சாரி55
7திருப்புகழ்நாஞ்சில் விஷ்ணு65
8²‰îó 裇ì‹Ý˜.«è. «è£M‰î£„ê£K45
9Hóè£êñ£ù õ£›‚¬è‚° Hó«î£û õNð£´â‹.H. ÜöAòï£î¡30
10F¼‚W¬î à¬óº¬ùõ˜ º.Þ÷ƒè‡í¡50
11F¼Šð£¬õ, F¼ªõ‡ð£¬õݘ.«è. «è£M‰î£„ê£K30
12õ÷ºì¡ õ£ö õN𣴋, ðKè£óº‹Cˆó£ ºˆîöè˜35
13F¼õ‡í£ñ¬ô AKõô ñA¬ñ»‹H.ݘ. Üöè¡30
14êQðèõ£Â‹ F¼ïœ÷£Á ñA¬ñ»‹ï£¬è Müòð£óF30
15ÿ ó£è«õ‰Fó˜ õóô£Áݘ.«è. «è£M‰î£„ê£K30
16Hœ¬÷ò£¬ó õ탰«õ£‹ï£¬è Müòð£óF35
17ï£À‹ Mö£ 裵‹ Hœ¬÷ò£˜Šð†® èŸðè Mï£òè˜ê£.ñ£.Cõè£I75
18¹ˆî˜ ªðKò£˜ î£ê¡45
19ðèõ£¡ - ó£ñA¼wí˜M. ñJ™õ£èí¡55
20ªîŒièŠ ªð‡ñEèœï£…C ÿMwµ35
21ñ¶¬ó ió¡ ê£Iº¬ùõ˜ ºˆîöè˜40
22õ£Œ¬ñ‚° å¼ ÜK„ê‰Fó¡ï£¬è Müòð£óF35
23ܘü§ù¡ èô‚躋 Ü„²î¡ M÷‚躋Cõó£ñA¼wíê˜ñ£55
24C‰¬î»œ à¬ø‰î Cˆî˜èœï£…C ÿMwµ65
25ðô¡  Cˆî˜ è¬ô蜺ˆîöè˜80
26îê£õî£ó‹ï£¬è â‹.H. ÜöAòï£î¡35
27«ð£è˜ 7000âv. Êê‰Fó«êè˜120
ªñ£N 蟰‹ Ë™èœ
1݃Aô‹ ²ôðñ£ù¶S.RENGANATHAN150
2Learning Spoken English thro’ TamilR.V.RANGARAJAN190
3ßR U‰F (îI› Íô‹ U‰F)S.SIVAGAMA SUNDARI110
°ö‰¬îèÀ‚è£ù Ë™èœ
1ÜF˜wì‹ î¼‹ Üöè£ù ªðò˜èœCˆó£ ºˆîöè˜60
2ïiù ªðò˜èœªõ‡Eô£ ó£ü«êè˜80
3ñö¬ôèÀ‚è£ù Üöè£ù ªðò˜èœªõ‡Eô£ ó£ü«êè˜70
4ܼ‹¹èÀ‚è£ù Üöè£ù ªðò˜èœªõ‡Eô£ ó£ü«êè˜85
5°ö‰¬î ð£ì™èœº. îIöó²45
CÁõ˜èÀ‚è£ù Ë™èœ
1ð…êî‰Fó è¬îèœ - 1 Þó£. ï£ó£òíê£I45
2ð…êî‰Fó è¬îèœ - 2ð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™45
3ð…êî‰Fó è¬îèœÜpˆ °ñ£˜35
4ªîù£Ló£ñ¡ è¬îèœü£¡ ªð£¡Â¶¬ó45
5ªîù£Ló£ñ¡ è¬îèœÜpˆ °ñ£˜45
6ªîù£Ló£ñ¡ ï¬è„²¬õ ï£ìèƒèœè.ªè÷. ºˆîöè˜50
7MèìèM ªîù£Ló£ñ¡ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™45
8d˜ð£™ è¬îèœï£¬è Müòð£óF40
9d˜ð£™ ï¬è„²¬õ ï£ìèƒèœè.ªè÷. ºˆîöè˜40
10Ü‚ð˜ d˜ð£™ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™45
11ß꣊ F‚è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™40
12ñKò£¬îó£ñ¡ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™55
13Þó£ò˜ ÜŠð£T è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™45
14ðóñ£˜ˆî °¼ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™45
15º™ô£ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™65
16M‚Aóñ£Fˆî‹ «õî£÷º‹ð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
17M‚Aóñ£Fˆî¡ è¬îèœï£¬è Müòð£óF50
18ï¬è„²¬õ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
19CKŠ¹ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™40
20«õ®‚¬è è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
21cF‚ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™55
22°ö‰¬îèÀ‚è£ù cF«ð£î¬ù è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
23cF ÃÁ‹ ï™õN è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
24ð£óî´ cF‚ è¬îèœ - 1«è£. ²ŠHóñEò¡60
25ð£óî´ cF‚ è¬îèœ - 2«è£. ²ŠHóñEò¡60
26C‰F‚è ¬õ‚°‹ CÁè¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
27Yùˆ¶ cF‚ è¬îèœ ï£…C ÿMwµ60
28õ‚ è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™55
29Ý¡eè‚ è¬îèœC.âv.ïìó£ü¡45
30î£ˆî£ ð£†® è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™45
31𣆮 ªê£¡ù è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
32å÷¬õJ¡ ܼœªñ£N‚ è¬îèœÜ¼†èM °. Þó£º50
33L«ò£ 죙v죌 è¬îèœï£…C ÿMwµ45
34CÁõ˜èÀ‚è£ù Mï£òè˜ è¬î蜪õ‡Eô£ ó£ü«êè˜45
35CÁõ˜èÀ‚è£ù ñè£ð£óî‚ è¬î蜫è£. ²ŠHóñEò¡50
36CÁõ˜èÀ‚è£ù Þó£ñ£òí‹«è£. ²ŠHóñEò¡45
37CÁõ˜èÀ‚è£ù è‡í¡ è¬îèœ-1ªõ‡Eô£ ó£ü«êè˜50
38CÁõ˜èÀ‚è£ù è‡í¡ è¬îèœ - 2ªõ‡Eô£ ó£ü«êè˜50
39CÁõ˜èÀ‚è£ù C¡ù„ C¡ù è¬îèœð‚îõ„êô‹ «õµ«è£ð£™50
40CÁõ˜èÀ‚è£ù ðèõˆ W¬î«è£. ²ŠHóñEò¡50
41⿈¶ ðJŸC25
42PESUM TAMIL55
ðì‚ è¬îèœ
1ñ£íõ˜èÀ‚è£ù F¼‚°øœ M÷‚èŠ ðìƒèÀì¡ (1-9)ß꣉Fñƒèô‹ º¼«èê¡50
2²õ£I M«õè£ù‰î˜î‚S¡55
3îI›ï£†´ õóô£Áº¬ùõ˜ ªê÷‰î˜50
4裬ó‚裙 Ü‹¬ñò£˜ß꣉Fñƒèô‹ º¼«èê¡50
ñ£íõ˜èÀ‚è£ù Ë™èœ
1F¼‚°øœ40
2ð£óFò£˜ èM¬îèœ80
3ð£óFî£ê¡ èM¬îèœ80
4ðöªñ£NèœÜ.A. ͘ˆF45
5Üèó õK¬êJ™ 1501 ðöªñ£Nèœñô˜ ó£ü¡45
6M´è¬îèœ, ðöªñ£Nèœ, ªð£¡ªñ£N蜫è£M‰î£„ê£K65
7ªð£¡ªñ£Nèœâ‹. ïìó£ü¡50
8Ý¡eè ªð£¡ªñ£Nèœè.ªè÷. ºˆîöè˜50
9ªð£¶ ÜP¾ è÷…Cò‹ïìó£ü¡55
10ªð£¶ ÜP¾ Mù£M¬ì°ñó¡55
111001 Mù£M¬ìñô˜ ó£ü¡70
12îèõ™ è÷…Cò‹ï£¬è Müòð£óF35
13ðòÂœ÷ îèõ™èœÜ.A. ͘ˆF40
14ªîK»ñ£ àƒèÀ‚°?è â‹.H. ÜöAòï£î¡40
15ÜPMò™ èî‹ð‹ï£…C™ ÿ Mwµ55
16¹F˜ è킰蜫ü.âv.°ñ£K45
17ªð£¶ 膴¬óèœÝ˜.꣉F ó£ñLƒè‹85
18ñ£íõ˜èÀ‚è£ù ªð£¶ 膴¬óèœ ñŸÁ‹ è®îƒèœñô˜ ó£ü¡55
19è®î‹ õ¬óî™50
20èŸø½‹ èŸHˆî½‹ï£…C™ ÿ Mwµ45
21èEªð£P¬ò âO¬ñò£è èŸÁ‚ ªè£œÀƒèœâ. CõŠHóè£ê‹50
22îI›ªñ£N ðJŸCî˜ñê‹õ˜ˆFQ55
23ð£ô˜ îI› ÜK„²õ® (P/B)25
24ð£ô˜ îI› ÜK„²õ® (H/B)35
25îI›ï£†®™ «î£¡Pò ꣡«ø£˜èœï£¬è Müòð£óF35
26å÷¬õò£˜Ü¼†èM °. Þó£º45
27å÷¬õò£K¡ õ£›¾‹ cF Ë™èÀ‹ï£¬è Müòð£óF50
28 «ð£ŸÁ‹ î¬ôõ˜èœï£¬è Müòð£óF40
29àôè‹ «ð£ŸÁ‹ «ñ¬îèœï£¬è Müòð£óF40
30«î˜M™ ªõŸP ªðøº®»‹ªñ˜M¡40
31ÜPMò™ ÜPë˜èÀ‹ ÜŸ¹î 致H®Š¹èÀ‹ï£¬è Müòð£óF40
32M…ë£ù‹ + M«õè‹ = ì£‚ì˜ â.H.«ü.ÜŠ¶™ èô£‹ï£…C™ ÿ Mwµ45
33ªð¼‰î¬ôõ˜ è£ñó£ü˜ß꣉Fñƒèô‹ º¼«èê¡50
34ÜPë˜ Ü‡í£80
35ÜŠ¶™ èô£‹ñô˜ ó£ü¡45
36õ.à. Cî‹ðó‹ Hœ¬÷ñEõ£êè‹60
371000 ªð£¶ ÜP¾ àƒèœ ¬èJ™«è. ªê‹ñ™55
38ñ£íõ˜ ïiù ªð£¶ ÜP¾«ü. G˜ñô£50
39îI› Þô‚èí‹«ü. G˜ñô£50
ULAGA VIDUTHALAI PORALIGAL
ñ¼ˆ¶õ Ë™èœ
1ÞòŸ¬è ñ¼ˆ¶õ‹Ü¼‡ C¡ùŒò£50
2W¬óèÀ‹ Üî¡ ðò¡èÀ‹Ü¼‡ C¡ùŒò£40
3裌, èQ, W¬ó ñ¼ˆ¶õ °PŠ¹èœÜ¼‡ C¡ùŒò£50
41000 Cˆî ñ¼ˆ¶õ °PŠ¹èœÜ¼‡ C¡ùŒò£50
5«ý£I«ò£ðF ñ¼ˆ¶õ ðò¡èœâv. Ü¡ðóê¡60
6ªñvñKú‹ Ušù£®ú‹ã.«è.«êûŒò£65
7Ýv¶ñ£ °íŠð´ˆ¶‹ º¬øèœÜ¼‡ C¡ùŒò£45
8cKN¾ ñ¼ˆ¶õ‹Ü¼‡ C¡ùŒò£40
9ðò¡î¼‹ 𣆮 ¬õˆFò‹ï£…C™ Mwµ50
10⌆v ðŸPò MNŠ¹í˜¾Ü‹Hè£ üù£˜50
11°ö‰¬î õ÷˜Š¹ ð£¶è£Š¹ º¬øèœê‰î£ù‹ . H50
12݇¬ñ °¬ø cƒè ÞòŸ¬è ñ¼ˆ¶õ‹Ü¼‡ C¡ùŒò£45
13Fò£ùº‹ ðô¡èÀ‹Y.âv.«îõï£î¡70
õ£v¶ Ë™èœ
1õ£v¶ ñ¬ùò® ê£vFó‹ó£.ªüè‰ï£î£„ê£Kò£˜40
2ÜF˜wì‹ î¼‹ õ£v¶ °PŠ¹èœ®.M. A¼wí͘ˆF50
3õ÷‹ ªè£´‚°‹ õ£v¶ì£‚ì˜ ªèƒè£î˜ ªê÷ˆK200
àì™ ïô Ë™èœ
1݇¬ñ ÜFèK‚è «ò£è£êùƒèœð£ôº¼è¡55
2àì™ ïô‹ì£‚ì˜ èƒè£îó¡55
3ïô‹ ÜO‚°‹ 裉îƒèœì£‚ì˜ p.ªèƒè£îó¡45
4Üö° 1000ÅKò°ñ£K75
5Ý«ó£‚Aò‹ 1000ÅKò°ñ£K60
6Fò£ùº‹ «ò£è£êùº‹ï£…C™ ÿ Mwµ60
7«ò£è£êù‹, Hó£í£ò£ñ‹ð£ôº¼è¡70
8¹¬èŠ H®Šð¬î GÁˆ¶‹ õNèœè.ªè÷. ºˆîöè˜30
ê¬ñò™ Ë™èœ
1¹¶º¬ø ÜÂðõ ê¬ñò™ - ¬êõ‹û£LQŠKò£40
2¹¶º¬ø ÜÂðõ ê¬ñò™ - ܬêõ‹üùQŠKò£40
3ªê†®ï£´ ê¬ñò™ê‰FóñF40
4¬êõ ê¬ñò™ õ¬èèœè£‰FñF45
5ܬêõ ê¬ñò™ õ¬èèœè£‰FñF45
6ð£ó‹ðKò ê¬ñò™ï£…C™ Mwµ45
7MˆFò£êñ£ù ßR ê¬ñò™ÅKò°ñ£K45
8îI›ï£†´ ê¬ñò™eù£ êƒèó¡120
9ꘂè¬ó «ï£ò£OèÀ‚è£ù ñ£ì˜¡ ê¬ñò™Chef. Ü¡¹100
10ð‡®¬è è£ô ¬êõ CŸÁ‡® õ¬èèœeù£ êƒèó¡120
11ü£‹, ê£v, ü§v, ºóð£, ޡ‹! ޡ‹!!eù£ êƒèó¡140
12125 Þ‰Fò ÞQŠ¹ õ¬èèœeù£ êƒèó¡140
²ò ªî£N™ Ë™èœ
130 èO™ ý¾v ¬õòKƒT. ²ŠHóñEò¡45
230 èO™ «ñ£†ì£˜ g¬õ‡®ƒT. ²ŠHóñEò¡60
330 èO™ âªô‚†Kè™ ê˜ivT. ²ŠHóñEò¡90
430 èO™ ®.M. ªñ‚è£Qê‹T. ²ŠHóñEò¡90
530 èO™ «ó®«ò£, «ìŠ, MC®, ®M® ªñ‚è£Qê‹T. ²ŠHóñEò¡150
630 èO™ ªóŠKT«ó†ì˜ ñŸÁ‹ ãC ªñ‚è£Qê‹T. ²ŠHóñEò¡150
730 èO™ ªê™«õ£¡ ªñ‚è£Qê‹T. ²ŠHóñEò¡150
830 èO™ vªìH¬÷ê˜, ªñ‚è£Qê‹T. ²ŠHóñEò¡150
930 èO™ ñ£Q†ì˜ UPS ªñ‚è£Qê‹T. ²ŠHóñEò¡150
10õ÷ñ£ù õ£›‚¬è‚° 100 CÁ ªî£N™èœï£…C™ Mwµ50
²ò º¡«ùŸø Ë™èœ
1ªîK‰î¶‹ ªîKò£î¶‹ï£¬è Müòð£óF50
2࡬ù c«ò àò˜ˆF‚ªè£œCõó£ñA¼wíê˜ñ£60
3à¬öŠ«ð£‹ àò˜«õ£‹ªñ˜M¡100
4àôè‹ àƒèœ ¬èJ™ï£…C™ Mwµ60
5â‡í‹ ªõŸPJ¡ C¡ù‹ªñ˜M¡100
6ñù«ê ñ¼‰¶è.ªè÷. ºˆîöè˜55
7ªõŸP àƒèÀ‚°ˆî£¡ªñ˜M¡100
8Ü´ˆî¶ â¡ù?C.âv.«îõï£î¡120
9õ£›‚¬è å¼ õê‰î‹ªñ˜M¡100
«ê£Fì Ë™èœ
1F¼ñíŠ ªð£¼ˆî‹®.M. A¼wí͘ˆF40
2àƒèœ ó£C»‹ ðô¡èÀ‹®.M. A¼wí͘ˆF30
3àƒèœ Hø‰î «îFŠð® ªî£N™, F¼ñí õ£›‚¬è âŠð® ܬñ»‹?CõñF60
4⇠èEî‹20
5M¼†ê ê£vFó‹Þ‰¶ñF70
6üŠð£¡ GÎñó£ôTªüòó£‹ û˜ñ£50
ªð£¶ Ë™èœ
1ñè£ð£óî‹«è£. ²ŠHóñEò¡200
2ó£ñ£òí‹T. ²ŠHóñEò¡140
3ñý£»èƒèœ«è£. ²ŠHóñEò¡90
4â¡ õ£›M™ ðE¬õ.ñJ™õ£èù¡45
5M«õè£ù‰îK¡ MNˆªî¿¬õ.ñJ™õ£èù¡35
6CKŠ¹ ¬õˆFò‹50
7õœÀõ˜ è‡ì è£î™ (ð£è‹-1)ß꣉Fñƒèô‹ º¼«èê¡220
8õœÀõ˜ è‡ì è£î™ (ð£è‹-2)ß꣉Fñƒèô‹ º¼«èê¡220
9«ê°«õó£ß꣉Fñƒèô‹ º¼«èê¡100
10ªï™ê¡ ñ‡«ìô£ñEõ£êè‹50
11àôè ñ£ió¡ ªïŠ«ð£Lò¡².ªê÷‰î˜70
12vì£L¡ªñ˜M¡55
13àôèˆ¬î ¹K…²‚èè.ªè÷. ºˆîöè˜45
14àø¾èœè.ªè÷. ºˆîöè˜45
15ñA›„C  ñí õ£›‚¬èè.ªè÷. ºˆîöè˜45
16è£ñˆ¶‚° ÜŠð£™è.ªè÷. ºˆîöè˜45
17ñù¬ê ñ£ˆF‚èè.ªè÷. ºˆîöè˜45
18õ£›Mò™ ñ£¬òè.ªè÷. ºˆîöè˜35
19ñù¶‚°œ Ý»î ꣬ôè.ªè÷. ºˆîöè˜60
20àø‚è‹Ü.A. ͘ˆF45
21èù¾Ü.A. ͘ˆF45
22ÜP¶J™Ü.A. ͘ˆF40
23䋪𼋠èì™Ü.A. ͘ˆF65
24䋪𼋠Ìî‹ (Five Elements)Ü.A. ͘ˆF40
25ð£óî‹ «ð£ŸÁ‹ ªð‡ñEèœï£¬è Müòð£óF40
26õóô£ŸP™ õ£¿‹ è£îô˜èœï£…C™ ÿ Mwµ40
27CôðFè£ó‹ å¼ ÝŒ¾ï£…C™ ÿ Mwµ125
28ªî£¬ô ÜPMò™ (Remote sensing)Ü.A. ͘ˆF35
29õ£ƒè CK‚èô£‹35
30º®»‹².ªê÷‰î˜40
31ï™ô ¬è蜲.ªê÷‰îóó£ü¡40
32î£ÃK¡ ºˆ¶ °Mò™i.ªê‰F™°ñ£˜45
33âù‚°œ å¼ bªð£¡.Cõî£ê¡50
34õ£†´‹ õóî†ê¬íC™ ÿ Mwµ45
35裬ô? è£óíº‹ b˜¾‹â¡.«è£ð£ôA¼wí¡50
36ÝMèÀì¡ «ð²õ¶ âŠð®?H.®.ï£òè‹35
37துன்பம் உனக்கில்லைமு.ஆ. சிவகுமார்55
38நீ நான் கடவுள்மு.ஆ. சிவகுமார்45
39திறக்கப்பட்ட கதவுவித்யாசாகர்45
40சாமி வணக்கமுங்கவித்யாசாகர்45
41கனவுத் தொட்டில்வித்யாசாகர்60
42நல்லதோர் குடும்பம்அருட்கவி கு. இராமு50
43நடைமுறைக்கு நிர்வாகம்ஹரி ஹர மகாதேவன்50
44அலங்கார மீன் வளர்ப்புஜி.விஜயலட்சுமி50
45நாய் வளர்ப்பும் பாதுகாப்பு முறைகளும்டாக்டர். பாலசுப்பிரமணியன்60
46டாட் காம்சித்ரா முத்தழகர்35
47ஷேக்ஸ்பியரின் வெனிஸ் நகர வாணிபன்நாஞ்சில் ஸ்ரீ விஷ்ணு35
48வீர வன்னியர் குல க்ஷத்திரியர் புராணம்45
வாழ்க்கை வரலாறு
1பாரதியார்20
2டாக்டர் அம்பேத்கார்20
3சுவாமி விவேகானந்தர் 20
4அறிவியல் மேதை பெஞ்சமின் பிராங்களின் 20
5அறிவியல் அறிஞர் ஆல்பர்ட் ஜன்ஸ்டீன்20