பேசும் புத்தகம் | மேலாண்மை பொன்னுசாமி சிறுகதைகள் *எட்டறை* | வாசித்தவர்: முருகன் (ss 103)

சிறுகதையின் பெயர்: எட்டறை

புத்தகம் : மேலாண்மை பொன்னுசாமி சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : மேலாண்மை பொன்னுசாமி

வாசித்தவர்: முருகன் (ss 103)

 

[poll id=”133″]

 

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.