தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லும் ஒரு சிறு முயற்சி. எழுத்தாளர் விழியன் ஒருங்கிணைப்பில் 50 நபர்களின் முயற்சியால் வெளிவந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பின் ஒலி பதிவு இது…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *