மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை: *நூற்றாண்டுகளின் துன்பம்* – மராத்தியில் : ஓம்பிரகாஷ் வால்மீகி | தமிழில் : வசந்ததீபன்