நூல் அறிமுகம்: ஒரு வாழ்க்கையின் துகள்கள்! – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்