கவிதை: விவசாயி – ஆ.சார்லஸ்விவசாயி
=========

உழும்போது நிலத்தில்
வியர்வையும்,
போராட்டக் களத்தில்
ரத்தத்தையும் சிந்துகிறார்,
விவசாயி.
             ஆ.சார்லஸ்