பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதை *இரண்டு குழந்தைகள்* | வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2

சிறுகதையின் பெயர்: இரண்டு குழந்தைகள்

புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதை

ஆசிரியர் : திரு.பிரபஞ்சன்

வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2

 

[poll id=”223″]

இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.