பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை *’திறந்த ஜன்னல்’* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மிசிறுகதையின் பெயர்: ‘திறந்த ஜன்னல்’

புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள்

ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன்

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.