சக்தி கவிதைஉனக்கு
முதல் முத்தம்
எனக்கு
உயிர் முத்தம்
நீ  தான் கண்ணே.
என்னால் நீ வளர்ந்தாய்
உன்னால் நான் மலர்ந்தேன் தாயாக.