சிறுகதை வாசிப்பனுபவம்: கோபிகிருஷ்ணன் கதைகள் *ஆண்* – உஷாதீபன்

சிறுகதை வாசிப்பனுபவம்: கோபிகிருஷ்ணன் கதைகள் *ஆண்* – உஷாதீபன்

Show 1 Comment

1 Comment

  1. ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

    கோபியின் அனைத்து கதைகளுக்கும் எல்லையொன்று உள்ளது, அதைத்தாண்டி காண்பது தன் கருத்துக்களை வைப்பது என்பதை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆண் மிகச்சிறிய கதையென்று ஞாபகம். மனித உறவுகளை மிருகங்களிடம் எதிர்ப்பார்ப்பது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *