பேசும் புத்தகம் | சிறுகதை *’அடையாளம்’* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மிசிறுகதையின் பெயர்: ‘அடையாளம்’

புத்தகம் : இருண்ட காலக் கதைகள் சிறுகதைத் தொகுப்பு

ஆசிரியர் : அ.கரீம்

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.