பேசும் புத்தகம் | சுபமியின் சிறுகதை *’குழந்தையின் விருப்பம்’* | வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மிசிறுகதையின் பெயர்: ‘குழந்தையின் விருப்பம்’

புத்தகம் : அமுத சுரபி மாத இதழில் வெளியான சிறுகதை

ஆசிரியர் :  சுபமி

வாசித்தவர்: பா.கெஜலக்ஷ்மி

இந்த சிறுகதை குறித்து மறக்காமல் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.