அகழாய்வு

நூல் அறிமுகம்: பழந்தமிழர் வாழ்வியலும் வரலாறும் – முனைவர் பா.ஜம்புலிங்கம்

முனைவர் ஆ. ராஜா எழுதியுள்ள “பழந்தமிழர் வாழ்வியலும் வரலாறும்” என்ற நூல் ஆலங்குடி வட்டாரப்பகுதியில் நுண்கற்காலப் பண்பாட்டுத் தடயங்கள், இராமநாதபுரம் மாவட்ட வைகை ஆற்றுப்படுகையில் நுண்கற்காலத் தடயங்கள்,…

Read More