அகவி

அகவி கவிதை

காட்சி திரிக்கும் காலம் ############### பயணத்தின்போது அருகமரும் நபரின் முகத்தை உற்று உற்றுப் பார்க்கிறேன் சில மணி நேரத்தில் அவர் இறங்கிப் போய்விடக்கூடும் அவரருகில் நானும் என்…

Read More