அச்சுறுத்தல்

நூல்அறிமுகம் : ஆர்எஸ்எஸ் இந்தியாவிற்கு ஓர் அச்சுறுத்தல் ! – பொ. நாகராஜன்

* கடந்த ஒரு நூற்றாண்டாக இந்தியாவின் மீது சூழ்ந்திருக்கும் கருமேகம் தான் இந்துத்துவம் ! இந்துத்துவத்தின் மூலமாக இந்து ராஷ்ட்ரம் அமைக்க வேண்டுமென்ற குறிக்கோளோடு துவக்கப்பட்டது தான்…

Read More