அடிமை

வர்க்கத்தின் வேர்ச்சொல் கவிதை – நா.வே.அருள்

வர்க்கத்தின் வேர்ச்சொல் ஞாபகம் இருக்கிறதா? சடலங்கள் அடுக்கப்பட்ட அமெரிக்க ஹே மார்க்கட் சதுக்கம்! சதுக்கத்தில் திராட்சை ரசமாகப் பரிமாறப்பட்ட தேகங்களின் இரத்தம்! மயங்கி விழுந்த அடிமைகளின் மயக்கம்…

Read More