அத்தியாயம் 6

அத்தியாயம் 6 : பெண்: அன்றும், இன்றும் -நர்மதா தேவி

அடிமைகளிலேயே சிறந்த அடிமைகள் “பெண்ணடிமைத்தனம் என்பது பண்டைய நிலவுடைமைச் சமூகத்தின் மிச்ச சொச்சம். மக்களுடைய வாழ்க்கையில், கலாச்சாரத்தில் முந்தைய நிலவுடைமைச் சமூகத்தின் கட்டமைப்புகளான சாதி, பெண்ணடிமை முறை…

Read More