ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – அரசியல் சிந்தனையாளர் புத்தர் – தேனிசீருடையான்

சங்கம் சரணம் கச்சாமி.. காஞ்சா அய்லயா;- காஞ்சா அய்லயா தலித் வாழ்வியலின் தத்துவத் தலைவர். அண்ணல் அம்பேத்கரைத் தனது ஞானகுருவாக ஏற்றுக் கொண்டு, இந்தியாவில் சாதிய சமத்துவம்…

Read More