ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – டைரி – செ. தமிழ் ராஜ்

ஒரு காலத்தில் பெரும்பாலானோர் டைரி எழுதுவார்கள். நாள் தவறாமல் தாங்கள் சந்தித்த அனுபவங்களை சுகதுக்கங்களை குறித்து வைப்பார்கள். அதிலும் காதலிப்போர் எழுதும் டைரிக்குறிப்புகள் மிகுந்த சுவாரசியம்மிக்கது. இளமை…

Read More