ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “அல்லியம் கவிதைத் தொகுப்பு” – கண்ணன்

அல்லியம் – கம்சனை அழித்து கண்ணபிரான் ஆடிய ஆட்டமே அல்லியம் ஆகும். சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடும் மாதவியின் பதினொன் வகை நடனங்களுள் இதுவும் ஒன்று. சிவபெருமானின் ஆனந்த தாண்டவமும்…

Read More