ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனல்லன்

கவிதை: வாச்சாத்தி – நா.வே.அருள்

ஷார்ல் போதலேரின் சபிக்கப்பட்ட இதயம்தான் என்னுள் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவன் மகிழ்ச்சியால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனல்லன். “ஓர் அற்புத விடியலுக்கு தேவதை ஒருத்தி ஒளியூட்ட…” என்று தன் காதலியைப் பற்றி…

Read More