வெ. இறையன்புவின் “நயத்தகு நாகரிகம்”

எது நாகரிகம்? காட்டு மிராண்டிகளாக திரிந்த ஆதி மனிதன் ஆற்றங்கரையில் வாழ்வியலை துவங்கி நாகரிகம் என்ற அணிகலன்களை அணிய துவங்கினான். ஒருவரது வெளித்தோற்றத்தில் நாகரிகம் இல்லை. அது…

Read More