தொடர் 41: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

“ மாண்புமிகு” நீர் ஆதாரங்கள்! மறந்து போய்விட்ட மாநகர மக்கள்!! “மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிவிட்டனர் “….. ஆம், புயல், வெள்ளம், மழை, எல்லாம் கடந்த பின்னர்…

Read More