ஆற்றல் திறன் மேம்பாட்டு பணியகம்

தொடர் 26: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

ஆறிப் போய்விட்டதா, ஆற்றல் திறன் குறியீடு, அளவீடு முறைகள்!!? அறிவியல் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக, நமதுவாழிட சூழல் மாற்றம் மிக நவீனமயம் ஆகி, மின்சார ஆற்றல்…

Read More