இதழ்

கவிதை: நெஞ்சப் பட்டறையில்… – ஜலீலா முஸம்மில்

மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன சில வார்த்தைகள் நெஞ்சப்பட்டறையில் சந்தர்ப்பங்கள் அமையாது போகலாம் அதைப் பயன்படுத்த காற்றின் அலைகளில் மூழ்கிக் கரைந்து போகலாம் மூச்சுக்காற்றின் அனலில் மறைந்து போகலாம்…

Read More