இதுதான் உங்கள் அடையாளமா

அரவிந்தனின் ”இதுதான் உங்கள் அடையாளமா?” – நூலறிமுகம்

தமிழ் சினிமா குறித்த 20 கட்டுரைகள் மற்றும் நுண்கலைகள் தொடர்பான மூன்று கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். கூர்ந்த அவதானிப்புகளின் வழியே எழுதப்பட்டிருக்கும் இக்கட்டுரைகள் அவசியம் பார்த்தேயாக வேண்டிய…

Read More