இனிப்பு

கவிதை: அறுசுவை – பாங்கைத் தமிழன்

இனிப்பு மட்டுமல்ல… காரமும் உண்டு! கசப்பு மட்டுமல்ல துவர்ப்பும் உண்டு! புளிப்பு மட்டுமல்ல உவர்ப்பும் உண்டு! என்றாலும்…. கேட்கக் கேட்க… படிக்கப் படிக்க… திகட்டாத தீஞ்சுவை! ஒன்பான்…

Read More