கவிதை: இப்படியாய் – சு. இளவரசி

ஒன்றைச் சொல்கிறது ஓய்வென்பதையே அறியவில்லை நீயென.. தோழி அழைத்தாள் அலைபேசியில் இரவென்றால் அங்கு… காலை என்றேன் இங்கு… ஒரே நீ இருவருக்கும் வெவ்வேறாய் … நீ எனக்கு…

Read More