ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – இமயவேந்தன் கரிகாலன் [வரலாற்று நாவல்] – T.K வித்யாகண்ணன்

காலமெனும் ஆழிக்குள் புதைந்து நமது கண்களுக்கும் கருத்துகளுக்கும் புலப்படாத வேந்தர்களின் வரலாறுகள் பல. அப்படிப்பட்ட வரலாறுகளும் அக்கால மக்கள் வாழ்க்கையும் இன்றுவரை நாம் காணத்துடிக்கும், வாழத்துடிக்கும் ஓர்…

Read More