இயற்கை எரிவாயு

தொடர் 33: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

பருவ கால மாற்றம் -எதிர் நோக்கும்,புதிய அதிர்ச்சி விளைவுகள்! பருவ காலமாற்றத்தின் காரணமாக, உலகெங்கும் பல்வேறு அதிர்ச்சி தரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக பல நாடுகளில்…

Read More