சாமி.சிதம்பரனார் எழுதிய “இலக்கியம் என்றால் என்ன?” நூல் அறிமுகம்

முதல் பதிப்பாக 1963-இல் வெளியிடப்பட்ட தமிழறிஞர் சாமி. சிதம்பரனாரின் “இலக்கியம் என்றால் என்ன? “ என்கிற கட்டுரைத் தொகுப்பு நூல்,அவரது காலத்திற்குப் பிறகு திருமதி.சிவகாமி சிதம்பரனாரால் தொகுத்து…

Read More