இலட்சிய ஆசிரியர் அ.லட்சுமி குமரேசன்

வேட்டை… கவிதை நூல் அறிமுகம்

‘வெள்ளத்து அனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அனையது உயர்வு’ என்பது குறள். அதற்கேற்ப இந்நூலாசிரியர் தான் கேட்டவற்றை, தன் கண் முன்னே கண்டவற்றை, தான் அனுபவித்தவற்றை, கவிதைகளாய்…

Read More